REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W JURAJSKIM SPOTKANIU KOBIET

 1. Organizatorem Jurajskiego Spotkania Kobiet jest Szkoła Liderek Katarzyna Dziubałka (zwana dalej Szkołą Liderek) z siedzibą w Warszawie, ul. Madziarów 4 (04-444), zarejestrowany w CEIDG dnia 1.10.2013 roku, NIP: 9521953807, REGON: 146868277.
 2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zakup biletu przez stronę www.evenea.pl.
 3. Cena obejmuje świadczenia znajdujące się̨ w wybranym pakiecie.
 4. Nieobecność Uczestnika na spotkaniu rozumie się jako rezygnacje, za którą nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 5. Szkoła liderek zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz prelegentów wydarzenia.
 6. Uczestnicy Jurajskiego Spotkania Kobiet oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 7. Szkoła liderek będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 8. Szkoła liderek zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty uzyskają zwrot wpłaconych środków.
 9. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez uczestnika za pośrednictwem adresu mailowego: jurajskiespotkaniekobiet@gmail.com.
 10. Administratorem danych osobowych uczestników jest Szkoła liderek.
 11. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres do korespondencji, NIP są przetwarzane w celu realizacji umowy, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania Umowy.
 12. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail są również przetwarzane w celu realizowania marketingu bezpośredniego swoich usług, m.in. w celu przygotowania odpowiednio dostosowanych usług i treści marketingowych, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Szkoła liderek i wyrażona przez uczestników zgoda.
 13. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania przez Administratora czynności, a po ich wykonaniu przez 10 lat. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty współpracujące ze Szkołą liderek i organy administracji publicznej.
 14. Uczestnik ma prawo: wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; żądać dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia swoich danych osobowych. Najemca ma nadto prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Uczestnik nie jest zobowiązany/a do podania danych osobowych, ale ich niepodanie skutkuje wykonaniem umowy.